Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa Pietikäinen, GLOBE EU President

Gerben-Jan GERBRANDY Gerben-Jan Gerbrandy, GLOBE EU Vice-President

Seb DANCE Seb Dance, GLOBE EU Vice-President